PRVI KONGRES SDIR-a

Prvi naučni sastanak Srpskog društva istraživača raka 29. – 30. novembra 2012. godine Sava Centar Beograd Prvi naučni sastanak Srpskog društva istraživača raka je održan u Sava Centru u Beogradu 29. i 30. novembra 2012. godine. Naučni skup je organizovan u okviru 49. Kancerološke nedelje, sastanka Srpskog lekarskog društva. Novine u istraživanju raka predstavljale su glavnu temu Prvog naučnog sastanka SDIR. Nadamo se da smo uspeli da iznesemo nova saznanja u oblasti osnovnih i translacionih istraživanja raka.

prof. Sonja Levanat and dr Zorica Juranić
(from left to right)
prof. Yehuda Shoenfeld
prof. Yehuda Shoenfeld and prof. Sonja Levanat
(from left to right)
PhD students: Ana Damjanović Veličković, Ivana Matić,
Branka Kolundžija and Nađa Grozdanić Stanisavljević
(from left to right)
Katarina Jovanović, Ksenija Brotto, Zaki Abu Rabi, Emina Mališić and Radmila Janković (from left to right) Ana Vuletić, Miodrag Gužvić and Ivana Božović
(from left to right)

Naši predavači po pozivu bili su prof. Yehuda Shoenfeld i prof. Sonja Levanat, predsednica Hrvatskog društva za istraživanje raka (HDIR). EACR je bio sponzor oba predavanja. Prof. Shoenfeld iz Izraela održao je predavanje o mogućoj ulozi vitamina D u prevenciji malignih i autoimunskih oboljenja, a posebno je naglašena i veza imunosti i raka. Prof. Sonja Levanat je predstavila nove podatke o ulozi Hedgehog signalnog puta u patogenezi karcinoma ovarijuma i kancera kolona; ukazala je i na mogući terapeutski potencijal inhibitora Hh-Gli puta. Dr Zorica Juranić, predsednica SDIR, je istakla značaj ishrane u prevenciji raka prikazom rezultata istraživanja iz svoje laboratorije, kao i novih podataka iz literature u ovoj naučnoj oblasti. Počastvovani smo time što je učesnik našeg prvog naučnog sastanka bio prof. Engin Ulukaya, predsednik Turskog udruženja za molekularno istraživanje raka.

25 kvalitetnih posterskih prezentacija je predstavljeno na poster sesiji, koja je posredstvom zanimljivih diskusija omogućila razmenu novih naučnih informacija u onkologiji. Učesnici poster sesije predstavili su rezultate iz različtih oblasti istraživanja raka, kao što su istraživanje antitumorskih agenasa, tumorska biologija, molekularna genetika kancera, tumorska imunologija i translaciona istraživanja u onkologiji. EACR je obezbedio novčane nagrade za tri najbolja postera (prva nagrada – 300 €, i dve druge nagrade – 2x 100 €). Dobitnici nagrade su imali priliku da usmeno izlože svoje rezultate. Članovi Komisije za nagrade za najbolje postere bili su: prof. Ljiljana Vučković-Dekić, dr Gordana Bogdanović i dr Zorica Tomašević. Miodrag Gužvić je osvojio prvu nagradu sa posterom: „Identifikacija i molekularna karakterizacija prekursorskih ćelija metastaza raka prostate“. Drugu nagradu dobila je Ivana Božović (poster „Prognostički, prediktivni značaj i saglasnost ekspresije Bcl2 i tp53 proteina u primarnom raku dojke i aksilarnim limfnim čvorovima“. Dodatna druga nagrada pripala je Ani Vuletić (poster: „In vitro aktivacija NK ćelija iz regionalnih limfnih čvorova pacijenata sa melanomom IL-2 i IL-15 je povezana sa produkcijom perforina praćenoj povećanom ekspresijom nekoliko aktivacionih receptora na NK ćelijama“.

S ciljem da učvrstimo dragocenu saradnju istraživača raka i kliničara, ključnu za istinski napredak u onkologiji, odlučili smo da organizujemo naš Prvi naučni sastanak u okviru 49. Kancerološke nedelje, najvećem sastanku onkologa u Srbiji. Zbog toga je naš prvi naučni sastanak predstavljao dobru priliku ne samo za intergraciju osnovnih i kliničkih istraživanja, već i za promociju SDIR-a. Ove godine jedna od glavnih tema 49. Kancerološke nedelje bila je uloga infektivnih agenasa kao uzročnika malignih bolesti; približno 450 učesnika učestvovalo je u radu sastanka (lekari, istraživači raka, medicinske sestre).

Veliku zahvalnost dugujemo EACR-u zbog svesrdne podrške i sponzorstva Prvog naučnog sastanka SDIR. Posebno se zahvaljujemo dr Svetislavu Jeliću, predsedniku Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva i dr Zori Nešković-Konstantinović, na pomoći u organizovanju našeg prvog naučnog sastanka. Zahvaljujemo i predavačima na izuzetnim predavanjima, članovima Komisije za nagrade za najbolje postere, kao i svim učesnicima sastanka na korisnoj razmeni informacija u oblasti istraživanja raka.

Predsednik SDIR
Dr Zorica Juranić